Harmonogram

Online registrácia
od 22. januára

Prvé online kolo
od 19. febr. do 4. marca

Druhé online kolo
od 5. do 18. marca

Tretie online kolo
od 19. marca do 8. apríla

Finálové kolo
27. apríla až 30. apríla

Pravidlá Družiny roka 2018

počet členov: 5-7

Vo výnimočných prípadoch môže byť dovolené súťažiť aj družinám s počtom členov 4-8 (posudzuje sa individuálne).

vek: 11-15 rokov

Vek účastníkov: min. veková hranica: 11 rokov, max. veková hranica: 15 rokov (účastník sa musí nachádzať vo vekovom rozhraní v deň konania finále, tzn. že 27. apríla 2018 musí mať 11 rokov a nesmie mať 16 rokov), výnimkou je radca, ktorý môže mať maximálne 17 rokov.

Ak má radca 18 rokov a viac, nemôže súťažiť a pomáhať družine s vypracovaním jednotlivých súťažných úloh, ale môže v mene družiny posielať odpovede a komunikovať s organizátormi súťaže.

Byť členom SLSK

Každý jeden prihlásený člen musí byť členom Slovenského skautingu (ku dňu začatia súťaže má v danom roku uhradený registračný poplatok).

Byť členom fungujúcej družiny

Súťažiace družiny sú reálne fungujúce družiny a nie výber členov z oddielu alebo zboru.

Z jedného oddielu sa súťaže môže zúčastniť aj viacero družín.

Družina sa musí zapojiť do všetkých troch online kôl a poslať odpovede včas.

Registrácia družiny

Názov družiny:
Číslo a názov oddielu:
Číslo a názov zboru:

Údaje o členoch družiny

1. člen (radca)

Meno a priezvisko:
Dátum narodenie:
Funkcia v družine:
E-mail:
Tel. číslo:

2. člen

Meno a priezvisko:
Dátum narodenie:
Funkcia v družine:

3. člen

Meno a priezvisko:
Dátum narodenie:
Funkcia v družine:

4. člen

Meno a priezvisko:
Dátum narodenie:
Funkcia v družine:

5. člen

Meno a priezvisko:
Dátum narodenie:
Funkcia v družine:

6. člen

Meno a priezvisko:
Dátum narodenie:
Funkcia v družine:

7. člen

Meno a priezvisko:
Dátum narodenie:
Funkcia v družine:

8. člen

Meno a priezvisko:
Dátum narodenie:
Funkcia v družine: